Činnost pracoviště

Naše pracoviště vykonává nejen státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny, ale plní i funkci odborné organizace v této oblasti. S tím je spojena celá řada dalších činností.

 

 • odborná podpora veřejné správy (úřady samospráv, jiné státní úřady) 
 • administrace krajinotvorných programů MŽP a vybraných fondů Evropského společenství
 • správa státního majetku ve zvláště chráněných územích
 • péče o chráněná území v působnosti správy CHKO Poodří
 • příprava odborných podkladů o evropsky významných lokalitách a správa ptačích oblastí
 • posuzování krajinného rázu, krajinářské studie
 • monitoring rostlinných a živočišných druhů, monitoring biotopů, aktualizace mapování biotopů
 • druhová ochrana
 • vedení Ústředního seznamu ochrany přírody
 • ochrana dřevin, posuzování stavu dřevin
 • ...a další činnosti

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt