Druhová ochrana

Činnost našeho pracoviště v rámci druhové ochrany zahrnuje:

 • mapování výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, evidence a zapisování zjištěných údajů do nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) AOPK ČR
 • sledování stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů
 • poskytování odborných stanovisek orgánům státní správy a samospráv
 • konzultační, posudková a poradenská činnost pro MŽP, ČIŽP, orgány státní správy a samosprávy

Ochrana rostlinných a živočišných druhů

Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Druhy jsou chráněny před ničením, poškozováním a takovými činnostmi, které by mohly způsobit ohrožení těchto druhů na bytí, narušení jejich rozmnožovacích schopností, či zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Jedná se zde o tzv. obecnou ochranu rostlin a živočichů. Příslušnými orgány ochrany přírody k této části zákona jsou zejména obce s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady a obecní úřady.

Ne všechny druhy jsou stejně početné a běžné. Druhy rostlin a živočichů, které jsou dnes již ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné spadají pod přísnější ochranu zákona. Chráněni jsou jedinci, jejich vývojová stádia a jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Seznam těchto druhů je uveden ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., v platném znění. Druhy jsou rozděleny do tří kategorií:

  • kriticky ohrožené
  • silně ohrožené
  • ohrožené

Veškeré zásahy, které by mohly negativně ovlivnit vývoj zvláště chráněných druhů, podléhají udělení výjimky, kterou na území v působnosti Správy CHKO Poodří vydává naše pracoviště (mapa působnosti), ve zbývajícím území, tj. ve volné krajině Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Červený a černý seznam

Červený seznam stanovuje stupeň ohrožení jednotlivých druhů (rostlin i živočichů) na základě současných vědeckých poznatků. Černý seznam, který často bývá součástí červeného seznamu, obsahuje druhy, které se již na území ČR nevyskytují. Seznamy jsou v úrovni několika let aktualizovány odborníky na dané skupiny rostlin či živočichů. Červený a černý seznam je mnohdy využíván v ochraně přírody pro svou aktuálnost, není ale uzákonněn.

Rostlinné druhy (taxony) jsou v červeném a černém seznamu rozděleny do následujících kategorií:  

A - Vyhynulé a nezvěstné taxony

 • A1 Vyhynulé
 • A2 Nezvěstné
 • A3 Nejasné případy vyhynulých a nezvěstných

   

  C – Taxony různého stupně ohrožení

 • C1 Kriticky ohrožené
 • C2 Silně ohrožené
 • C3 Ohrožené
 • C4 Vzácnější taxony vyžadující další pozornost

Živočišné druhy (taxony) mají svůj červený a černý seznam s následujícími kategoriemi:

 

  • Vyhynulý nebo vyhubený (EX) 
  • Pro území ČR vymizelý (RE)
  • Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě (EW)
  • Kriticky ohrožený (CR)
  • Ohrožený (EN)
  • Zranitelný (VU)
  • Téměř ohrožený (NT)
  • Málo dotčený (LC)
  • Taxon o němž jsou nedostatečné informace (DD)
  • Nevyhodnocený (NE)
 

Škody způsobené vybranými ZCHD živočichů

Za škodu, kterou způsobily vybrané zvláště chráněné druhy, lze podle zákona č. 115/2000 Sb. žádat o náhradu škody. Jedná se o tyto druhy:

  • bobr evropský
  • vydra říční
  • los evropský
  • medvěd hnědý
  • rys ostrovid
  • vlk

Při zjištění škody způsobené některým z těchto zvláště chráněných druhů je potřeba tuto skutečnost nahlásit do 48 hodin od jejího zjištění orgánu ochrany přírody, tj. příslušné obci s rozšířenou působností. Písemnou žádost o poskytnutí náhrady škody předloží poškozený na Krajském úřadě.

V případě škody způsobené vydrou říční či kormoránem velkým je zapotřebí výši škody doložit odborným nebo znaleckým posudkem. AOPK ČR ve spolupráci s odborníky, zpracovateli posudků a pracovníky krajských úřadů připravila metodiky, které stanovují jednotný způsob výpočtu výše náhrady škod.

Důvodem vzniku tohoto zákona byla snaha o částečné zmírnění konfliktních situací mezi zájmy ochrany přírody na straně jedné a vlastníky pozemků, rybníků či domestikovaných zvířat na straně druhé.

CITES

je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Účelem úmluvy CITES je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Součástí úmluvy jsou přílohy se seznamy druhů živočichů a rostlin spadající pod tuto ochranu.

Držení či chov těchto druhů pro nekomerční účely řeší krajský úřad.

Kontaktní osoby

Mgr. Ivona Kneblová, tel: 596 133 673(4), mobil: 777 680 222, email: ivona.kneblova@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt