Natura 2000

Soustava evropsky významných chráněných území Natura 2000 

V souvislosti se vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala k vytvoření soustavy NATURA 2000. Jejím vytvářením a fungováním v naší republice se  zabývá novelizovaný zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

NATURA 2000 je soustavou chráněných území evropského významu. Skládá se z území chráněných podle dvou směrnic (zákonných předpisů). Jsou jimi směrnice č. 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a směrnice č. 92/43/EHS o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť (směrnice o stanovištích). Podle směrnice o ptácích musí být pro vybrané druhy ptáků vyhlašovány tzv. „ptačí oblasti“(PO, SPA). Podle směrnice o stanovištích musí být vyhlašována zvláštní chráněná území tzv. Evropsky významné lokality (EVL, SAC) pro vybraná přírodní stanoviště, rostliny a ostatní druhy živočichů.


Vytváření soustavy NATURA 2000

  • Mapování vybraných druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť
  • Navrhování území Ptačích oblastí, Evropsky významných lokalit
  • Vyhlašování území Ptačích oblastí, Evropsky významných lokalit

Cílem NATURY 2000 je zachovat biologickou rozmanitost, chránit nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, které se vyskytují na území Evropské unie.

Ptačí oblasti mají zajišťovat ochranu některým vybraným druhům volně žijících ptáků. Cílem evropsky významných lokalit je chránit nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy volně žijících živočichů (s výjimkou ptáků), planě rostoucích rostlin a přírodní stanoviště (tzn. určité typy prostředí jako např. rákosiny, louky, lužní lesy atd.).

Nařízením vlády ze dne 15.12.2004 byla vymezena Ptačí oblast Poodří, jejíž hranice kopíruje současnou hranici CHKO. Předmět ochrany představují druhy bukač velký, moták pochop, ledňáček říční a kopřivka obecná a jejich biotopy. Dne 22.12.2004 vláda schválila národní seznam evropsky významných lokalit, ve kterém je zařazena také evropsky významná lokalita Poodří. Tato lokalita zahrnuje značnou část území CHKO Poodří včetně několika výběžků, z nichž k největším patří mokřady Bílovky (Stáhnout schéma hranice EVL)

Do národního seznamu evropsky významných lokalit bylo území CHKO zařazeno z důvodu ochrany těchto živočišných druhů – ryby piskoře pruhovaného, obojživelníků čolka velkého a kuňky ohnivé, motýlů modráska bahenního a ohniváčka černočárného, brouka páchníka hnědého a vodních měkkýšů svinutce tenkého a velevruba tupého, ze stanovišť pak například vegetace parožnatek, vegetace letněných rybníků, měkkých a tvrdých luhů nížinných řek, říčních a typických údolních jasanovo-olšových luhů a dalších.

S Naturou 2000 souvisí také vydávání stanovisek dle § 45i zák. 114/1992 Sb. Formulář žádosti o stanovisko dle § 45i lze stáhnout v podsekci Formuláře a žádosti.

Kontaktní osoba

Mgr. Jan Lukavský, tel: 596 133 673(4), mobil: 725 044 015, email: jan.lukavsky@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt