Péče o přírodu a krajinu

Dotační programy umožnují poskytnutí finančních příspěvků pro realizaci vybraných typů opatření, jejichž cílem je péče o krajinu a zlepšení jejího stavu. Jsou určeny právnickým i fyzickým osobám (vlastníci či uživatelé dotčených pozemků, obce, správci vodních toků,...) a jejich přidělování se řídí podmínkami, které jsou stanoveny ve směrnicích k jednotlivým programům.

Úplný přehled a bližší informace najdete na stránkách Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu

Naše pracoviště administruje tyto programy:

Na území v působnosti správy CHKO Poodří zajišťujeme péči o maloplošná zvláště chráněná území.

Příručky ke stažení

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu

Pro opatření realizovaná v přírodě a krajině České republiky patří k nejvýznamnějším finančním nástrojům Operační program Životní prostředí, Program péče o krajinu, podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích a Program rozvoje venkova.

STÁHNOUT

Realizace návštěvnické infrastruktury

Příručka informuje o možnostech čerpání finančních prostředků z krajinotvorných programů pro budování návštěvnické infrastruktury s cílem zvyšovat informovanost veřejnosti o chráněných územích, zejména o významných a cenných lokalitách v České republice či podporovat šetrnou turistiku obecně. 

STÁHNOUT

Obnova historických parků a zahrad

V příručce jsou ukázány a přiblíženy možnosti a způsoby rekonstrukcí parků a zahrad, jejich biologický, kulturní a historický význam, včetně příkladů vhodných a nevhodných projektů. Publikace uvádí možnosti využití krajinotvorných programů, ze kterých lze čerpat finanční prostředky na území České republiky.

STÁHNOUT

Obnova zeleně v urbanizované krajině

Příručka poukazuje na nezbytnost a význam zeleně v lidských sídlech (ve městech, obcích), na možnosti rekonstrukcí. Uvádí příklady vhodných a nevhodných výsadeb a v neposlední řadě možnosti využití krajinotvorných programů v této problematice na území České republiky.

STÁHNOUT

Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability

Cílem příručky je zvýšení povědomí veřejnosti o významu územních systémů ekologické stability v krajině (ÚSES). Jsou zde přiblíženy jejich funkce zejména v zemědělsky obhospodařované krajině a ukázány vhodné postupy a možnosti využití krajinotvorných programů v České republice při realizaci skladebných částí ÚSES.

STÁHNOUT

Kontaktní osoby

Ing. Radim Jarošek, email: radim.jarosek@nature.cz, tel.: 608 910 562 (OPŽP, POPFK)

Mgr. Věra Polochová, email: vera.polochova@nature.cz, tel.: 725 044 014 (PPK-B)

Mgr. Lukáš Drastich, email: lukas.drastich@nature.cz, tel: 725 538 286: (PPK-A)

Mgr. Šárka Slámová, email: sarka.slamova@nature.cz, tel: 725 105 639 (MaS)

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt