Stráž přírody

Kdo je strážce přírody?

Trochu opomíjenou a přesto významnou roli při styku s veřejností mají strážci přírody – dobrovolní spolupracovníci Správ Národních parků, Chráněných krajinných oblastí a Krajských úřadů. 
 

U nás je stráž přírody lidmi stále často nesprávně považovaná za represivní složku, zatímco by u strážců mohli spíše hledat informace, pomoc a radu. Rangeři v zahraničí (na západ od nás) často spíš než pokutové bloky nosí v batohu lékarničku či štos informačních letáčků. Na druhou stranu nikoho nenapadne neuposlechnout jejich pokynů, hádat se s nimi o svá domnělá, ústavou zaručená práva (rozuměj- dělat si v rezervaci co se mi líbí) či dokonce posílat strážce do háje, jak je tomu tak často u nás.

 

Strážce by měl být člověkem, kterého potkáte na horské pěšině, v lese, na lukách, který Vám podá informace o místní přírodě, zajímavostech i službách

 

(hospoda, cykloservis, odkud kam jezdí autobusy…), upozorní na povolené i nepovolené aktivity, nabídne průvodcovské služby nebo třeba informační leták. Spíš než pokutové bloky by měl mít v batohu lékárničku, mapu, mobil s číslem Horské služby a vědět jak to použít.

 

Pokud ale zjistí porušování předpisů na ochranu přírody, pak musí v rámci svých možností zasáhnout. Je třeba zdůraznit, že dobrovolný strážce přírody je ze zákona veřejný činitel, takže jeho výzvy jste povinni uposlechnout. Strážce také může zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody, ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky a v rámci svých pravomocí i vstupovat na cizí pozemky. Zákon mu umožňuje i zadržet osobu, kterou přistihne při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, do té doby, než zjistí její totožnost. V tomto případě však musí neprodleně informovat Policii České republiky.

 

Stráž přírody CHKO Poodří

 

Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří (dále jen „CHKO Poodří“) zřídila dobrovolnou stráž přírody za účelem spolupráce při ochraně přírody a krajiny CHKO Poodří. Posláním stráže je strážní, kontrolní, informační, výchovná a odborná činnost ve svěřeném území. Stráž přírody CHKO Poodří je tvořena strážci, zpravodaji a čekateli. Strážci a zpravodajové jsou stráží přírody CHKO Poodří ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“).

 

Strážce přírody je fyzická osoba pověřená výkonem státní správy, jejímž úkolem je zejména dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny. Strážce má postavení veřejného činitele.

 

Zpravodaj sleduje především stav přírody a vykonává informační, výzkumnou a průvodcovskou službu,  případně  se  dále  připravuje  na  funkci  strážce.

 

Více o právech, povinnostech a činnostech strážce přírody viz Organizační řád Stráže přírody CHKO Poodří. Další informace o stráži přírody viz přiložený leták Kdo je strážcem.

 

 

Kdo se může stát stráží přírody? (§ 81 odst. 3 zákona)

 

Občan České republiky starší 21 let, který:

 

  • nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
  • má způsobilost k právním úkonům,
  • je zdravotně způsobilý,
  • prokázal znalost práv a povinností stráže přírody,
  • složil slib stráže přírody.

 

Strážce přírody je ze zákona oprávněn (§ 81, odst. 8 zákona)

 

a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,

b) ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody,

c) vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v zákoně č. 114/92 Sb.,

d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a  krajiny a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; postižené osoby jsou povinny uposlechnout,

e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,

 

dle § 81, odst. 9 pozastavit rušivou činnost, jestliže jsou bezprostředně ohroženy zájmy obecné nebo zvláštní ochrany přírody; o tomto opatření je strážce povinen bezodkladně vyrozumět územně příslušný orgán ochrany přírody, tj. např. Správu CHKO Poodří, který opatření strážce do 15ti dnů potvrdí, změní nebo zruší.

 

Stráž přírody je při své činnosti povinna (§ 81a zákona)

 

a) prokázat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak,

b) dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,

c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody orgánu, který ji ustanovil, popřípadě též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.

 

Jak poznáte strážce přírody?

 

Stráž nosí na levém rukávu znak CHKO Poodří (pták moták pochop letící nad řekou Odrou) a nad ním nášivku s nápisem STRÁŽCE. Kromě toho se prokazuje kovovým oválným odznakem s nápisem "Ochrana přírody a krajiny České republiky".

 

Ke stažení

 

Informační leták Kdo je stráž přírody

Náborový leták stráže přírody CHKO Poodří

Organizační řád stráže přírody CHKO Poodří

 

Kontaktní osoba

 

Bc. Zbyněk Sovík, vedoucí stráže přírody při Správě CHKO Poodří, tel: 724 346 615 , e-mail: zbynek.sovik@nature.cz

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt