Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří >> Činnost pracoviště >> Výstavba, krajinný ráz, územní plánování

Výstavba, krajinný ráz a územní plánování

Posuzování záměrů

AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří jako orgán ochrany přírody dle § 78 odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), v místech, ve kterých je místně příslušná, vydává závazná stanoviska k umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. Závazné stanovisko Správy CHKO je jedním z podkladů pro vyjádření příslušných správních úřadů.

Územní působnost Správy CHKO Poodří

Územní působnost Regionálního pracoviště zahrnuje území CHKO poodří a vybraná maloplošná zvláště chráněná území národních kategorií v Moravskoslezském Kraji (mapa působnosti). Od 1. 3. 2017 je zrušeno ustanovení § 10 vyhlášky č. 155/1991 Sb., o zřízení CHKO Poodří, dle kterého se na sídelní útvary, jejichž zastavěným územím procházela hranice CHKO, hledělo, jako by celé ležely v oblasti. Důvodem je nové vyhlášení CHKO Poodří nařízením vlády č. 51/2017, účinné od 1. 3. 2017, jímž byl původní vyhlašovací předpis vč. § 10 zrušen.

Žádost ke stavebním záměrům

Žádost o předběžnou informaci, stanovisko, závazné stanovisko nebo výjimku ze zákazu lze stáhnout  ZDEMůžete ji také vyplnit při osobní návštěvě na Správě CHKO Poodří v úředních dnech pondělí a středu (8:00-17:00 hod.), v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.

Žádost může být podána i v jiné formě, pokud obsahuje všechny stanovené náležitosti. Pokud je neúplná, vyzve Správa CHKO žadatele k jejímu doplnění. Jestliže žadatel této výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, orgán ochrany přírody řízení ve věci zastaví.

V souladu s ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), je žádost posuzována podle skutečného obsahu.  

Předběžná informace  

V rámci předprojektových konzultací vydává Správa CHKO, v souladu s ust. § 139 správního řádu, předběžnou informaci, která má formu sdělení s výčtem potenciálně dotčených zájmů chráněných zákonem. 

Pokud budou dotčeny zájmy chráněné zákonem, bude po žadateli požadováno předložení projektové dokumentace záměru a upřesněn postup jejího vyhodnocení (forma stanoviska nebo správního rozhodnutí).  

Stanovisko, závazné stanovisko, výjimka ze zákazu

Stanoviska a závazná stanoviska jsou Správou CHKO vydávána po předložení projektové dokumentace stavby. Jejich výroková část je závazná pro rozhodnutí příslušných správních orgánů (např. stavebních úřadů). V případě, že projektová dokumentace záměru není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem, postupuje Správa CHKO Poodří dle části čtvrté správního řádu (forma vyjádření, sdělení).

Výjimka ze zákazu je vydávána Správou CHKO prostřednictvím správního řízení.

K žádostem o závazné stanovisko, stanovisko, výjimku ze zákazu je potřeba doložit: 

  • zákres záměru do pozemkové mapy
  • projektová dokumentace záměru (půdorys, pohledy, řezy, technická zpráva)
  • fotografie dokumentující současný stav pozemku nebo stavby
  • písemná plná moc v případě, že budete v řízení zastoupeni zmocněncem (např. projektantem)

Informační leták pro stavebníky

V roce 2009 byl Správou CHKO Poodří zpracován informační leták „Jak stavět v CHKO Poodří“. Materiál obsahuje doporučené rady budoucím stavebníkům, jakým způsobem realizovat rodinný dům (v souladu s historickým kontextem pooderského regionu). Leták je doplněn o mapku územní působnosti Správy CHKO (od 1. 3. 2017 platí pouze pro území uvnitř hranice CHKO Poodří)  a fotografie staveb (stáhnout příručku "Jak stavět v CHKO Poodří".) 

Krajinný ráz

Hodnoty CHKO Poodří spočívají vedle soustředěných přírodních a ekologických hodnot rovněž v hodnotách krajinářsko-estetických, kulturních a historických. Význam jednotlivých prvků je zásadní i v jejich prostorové scéně, jedná se o jejich pohledové uplatnění v obrazu krajiny a osídlení. Ochrana krajinného rázu CHKO Poodří je založena na zachování cenných prostorových vazeb, architektonicky hodnotné zástavby a estetické působivosti krajinné scény (fotografie krajiny Poodří je možno shlédnout zde a fotografie typických pooderských staveb zde v sekci fotogalerie).

Vzhledem ke komplikovanosti problematiky se zatím nepodařilo vytvořit podrobná kritéria pro posuzování krajinného rázu, která by byla obecně aplikovatelná. V současnosti je ochrana krajinného rázu zakotvena v ust. § 12 zákona. Výčet základních a podrobných podmínek ochrany krajinného rázu je součástí příloh č. 7  a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Krajinářská studie CHKO Poodří

V roce 2013 byla Mgr. Lukášem Kloudou pro CHKO Poodří aktualizována studie „Preventivní hodnocení krajinného rázu území“, která zmapovala stávající krajinu na území CHKO, identifikovala významné hodnoty krajinného rázu a stanovila opatření k jejich ochraně. Nově byla do studie zařazena kategorizace sídel. Spolu s CHKO Poodří bylo zmapováno navazující území (po nejbližší pohledový horizont), lokality, o které byla CHKO Poodří následně rozšířena a sídla, ve kterých je Agentura místně příslušným orgánem ochrany přírody.

Do textové části krajinářské studie a grafických příloh lze nahlédnout zde: textová část grafické přílohy - mapy

Problematika krajinného rázu (jev 17a – krajinný ráz) je součástí územně analytických podkladů, které mají k dispozici obce s rozšířenou působností.

Krajinářské posudky

V omezené míře zpracovává Správa CHKO Poodří a krajské středisko Ostrava na území Moravskoslezského kraje odborné posudky z hlediska dopadu záměrů na krajinný ráz (např. dopad plánovaných liniových staveb, větrných elektráren nebo průmyslových areálů na identifikované znaky krajinného rázu).

Územní plánování

Správa CHKO Poodří a krajské středisko Ostrava je dotčeným orgánem ochrany přírody při projednávání územně plánovacích dokumentací a jejich změn na úrovni obcí (územní plán) a kraje (zásady udržitelného rozvoje).

Správa CHKO vydává v jednotlivých fázích pořizování ÚPD vyjádření a stanoviska, ve kterých formuluje požadavky za účelem ochrany hodnot pooderské krajiny, jejího vzhledu a typických znaků.

V rámci návrhů zadání ÚPD je Správa CHKO kompetentní k vydání stanoviska z hlediska ust. § 45i zákona, zda může nebo nemůže být vyloučen vliv na lokality soustavy Natura 2000 - Evropsky významnou lokalitu a Ptačí oblast Poodří.

Kontaktní osoba:

Mgr. Václav Osmančík, tel: 951 425 320, mobil: 607 594 420, email: vaclav.osmancik@nature.cz

Odborná literatura:

Demek, J. a kol., 1987: Zeměpisný lexikon ČSR. Academia, Praha.
Culek, M., 1996: Biogeografické členění ČR. Enigma, Praha.
Spirine, A.W, 1998: The Language of Landscape. Yale University Press, New Haven And London.
Petříček, V., Macháčková, K., 2000: Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině. Metodické doporučení AOPK ČR.
Cílek, V., 2002 : Krajiny vnitřní a vnější. Agora, Praha.
Löw, J., Míchal, I., 2003: Krajinný ráz. Lesnická práce.
Sklenička, P., 2003: Základy krajinného plánování. Nakladatelství Naděžda Skleničková, Praha.

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt