Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří >> Nové vyhlášení CHKO Poodří (r. 2017)

co přineslo nové vyhlášení CHKO Poodří

Chráněná krajinná oblast Poodří přispívá k ochraně přírody a krajiny v nivě řeky Odry a jejím blízkém okolí už více než 25 let. Během tohoto období se stala státní ochrana přírody partnerem samospráv i hospodářů. Postupně vzrostlo poznání území a jeho přírodních hodnot. Začlenění Poodří do evropské soustavy Natura je výrazem respektování těchto hodnot i na evropské úrovni.

Efektivnímu výkonu státní správy, který by jen minimálně zatěžoval občany a otevřel větší prostor spolupráci s místními lidmi a hospodáři bránila z dnešního pohledu již zastaralá vyhláška o zřízení CHKO z roku 1991. Rozdělení do jednotlivých zón ochrany již naprosto neodpovídalo současnému poznání území a ztěžovalo život hospodářům i ochranářům. Významnou a zbytečnou komplikací jak pro výkon státní správy v obcích tak i pro obyvatele byly především vyhláškou stanovené hranice, které do CHKO zbytečně zahrnovaly celé obce a rozsáhlé podnikatelské areály a naopak míjely některá území mimořádně cenná z hlediska ochrany přírody.

Nařízením vlády č. 51/2017 byla CHKO Poodří vyhlášena nově. V návrhu jsou nově formulovány předměty ochrany (co v CHKO chráníme), bližší ochranné podmínky (jak to chráníme), nově je vymezena a popsána hranice území a zonace (včetně vyznačení do mapových podkladů).

Chráněné krajinné oblasti jsou zaměřeny na ochranu a zlepšení stavu kulturní, člověkem ovlivněné krajiny, jejíž nedílnou součástí jsou zachovalé přírodní hodnoty. Tam, kde dosavadní způsob hospodaření pomáhá tyto přírodní hodnoty zachovat, není důvod jej měnit. Existence CHKO znamená zviditelnění regionu, ocenění kvality přírodních, kulturních a historických hodnot území a taky zejména existenci nástroje, jak tyto hodnoty chránit a rozvíjet. Vyhlášení CHKO znamená také šanci na lepší ekonomickou prosperitu tohoto území. Existence CHKO totiž znamená lepší možnost získání finančních prostředků pro činnosti potřebné k zachování přírodního a krajinného prostředí a také kompenzaci za případná omezení. Obcím může přinést lepší přístup k dotacím z národních i evropských dotačních titulů na podporu výstavby čistíren odpadních vod, hospodaření s odpady, zkvalitnění turistické infrastruktury apod.

Nejčastější dotazy a odpovědi:

Co je to CHKO a kdo ji vyhlašuje?

CHKO je jednou z kategorií zvláště chráněných území.  Jde o rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem, s významným podílem přirozených lesních ekosystémů, luk a pastvin, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Posláním CHKO je uchování a obnova základních přírodních hodnot a rázu krajiny, a to ekologicky vhodným využíváním. CHKO vyhlašuje svým nařízením Vláda ČR.

Co je to zonace CHKO?

CHKO je zpravidla rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. Zonace je nástroj, který umožňuje stanovit míru ochrany. Hospodářské využívání CHKO se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území. Jednotlivé zóny se vymezují vyhláškou Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“). Informace o hranici vymezených zón lze snadno získat v online mapové aplikaci Správy CHKO Poodří.

Jaký byl postup vyhlašování CHKO?

Nejprve bylo zahájeno oficiální projednání návrhu nové hranice CHKO Poodří, nové zonace a nového plánu péče CHKO Poodří podle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“). V souladu se zákonem byly písemně osloveny dotčené obce, kraje a vlastníci, jejichž pozemky byly navrženy do I. a II. zóny. K předloženému návrhu na vyhlášení CHKO, návrhu na vymezení zón ochrany a návrhu plánu péče o CHKO bylo možné podat námitky a připomínky. V této fázi projednávání k návrhu na vyhlášení CHKO, k vymezení zón a k návrhu plánu péče o CHKO Poodří mohly dotčené obce, kraje a vlastníci uplatnit ve stanovené lhůtě své námitky a připomínky. O námitkách bylo rozhodováno v rámci správních řízení. Po jejich vypořádání byl návrh na vyhlášení CHKO upraven a dle legislativních pravidel vlády připraven návrh nařízení vlády o zřízení CHKO Poodří. Ten byl následně předložen vládě ke schválení. Obdobné je to i v případě vymezení zonace, která se schvaluje vyhláškou MŽP. Samotný plán péče o CHKO se schvaluje protokolem MŽP, který obsahuje informaci o způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů.

Jak je zajištěna ochrana přírodních a krajinných hodnot území CHKO?

Ochrana CHKO je zajištěna prostřednictvím ochranných podmínek, které se člení na základní a bližší. Základní ochranné podmínky jsou uvedeny v zákoně. Jedná se o výčet činností, které by mohly mít negativní vliv na stav předmětů ochrany CHKO nebo na cíle ochrany přírody CHKO. Kromě základních ochranných podmínek, resp. zákazů platných pro celé území CHKO, jsou pak pro I. a II. zónu zákonem stanoveny přísnější ochranné podmínky. Nejedná se však o absolutní zákazy, lze z nich udělit výjimku, a to v případě, kdy povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany CHKO nebo kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu v ochrany přírody. Navíc některá omezení platí v daném území již dnes dle jiných zákonů (např. dle zákona o lesích, nebo o myslivosti). Bližší ochranné podmínky jsou pak vždy definovány ve zřizovací listině, kterou se CHKO vyhlašuje. Bližší ochranné podmínky nejsou zákazy, činnosti zde uvedené lze však vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody (v daném případě správy CHKO). Jejich záměrem není uvedenou činnost nepovolit, ale dohodnout se na možnostech jejího provozování.

Proč jsou některé pozemky zařazeny do I. a II. zóny ochrany CHKO?

Území s nejvyšší přírodovědnou a krajinářskou hodnotou, zejména přirozené ekosystémy nebo mozaika přirozených i lidskou činností ovlivněných ekosystémů, na něž je vázán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, které jsou zároveň snadno zranitelné, jsou zařazeny do I. a II. zóny. Území navržená do I. či II. zóny odstupňované ochrany přírody mají ochranné podmínky přísnější, protože se jedná o území z pohledu zájmů ochrany přírody cennější, kde je třeba striktně uplatňovat poslání CHKO, tedy zachovat a zlepšit její stav.

Jaká zákonná omezení hospodaření vznikají z titulu jednotlivých zón CHKO?

Ze základních ochranných podmínek uvedených v zákoně vyplývá, že pro III. a IV. zóny ochrany přírody nevyplývají žádná zásadní omezení pro vlastníky pozemků a subjekty hospodařící v dotčeném území, kromě zákazu záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních druhů, který platí na celém území CHKO. To však neznamená, že není možná jejich obnova. Za záměrné rozšiřování totiž nelze chápat jejich obnovu na stejné ploše, ať je to v lesích tak i např. v parku či aleji.

Omezení vyplývající ze základních ochranných podmínek týkající se  I. a II. zóny ochrany přírody spočívají zejména v zákazu provádění takových činností a použití prostředků při hospodaření, které by mohly způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů. Proto pravidelná údržba luk, kde nedojde ke změně druhové skladby bylin či živočichů na louku vázaných, takovou zakázanou činnost nepředstavuje. Obdobně například hospodaření v lesích, které v lokalitě zachovává nejen druhy dřevin, ale i druhy rostlin a živočichů na ně vázané, zakázanou činnost také nepředstavuje. Na území I. a II. zóny je také zakázáno používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu. Zákaz zavádět intenzivní chovy zvěře v I. a II. zóně se netýká stávajících již uznaných obor či bažantnic, ale pouze zřizování nových.

Na území I. zóny CHKO je pak dále zakázáno z hlediska hospodaření povolovat a měnit využití území, měnit současnou skladbu a plochy kultur, nevyplývá-li změna z plánu péče o CHKO, hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady a těžit nerosty a humolity. Naproti tomu vlastníci lesních a zemědělských pozemků získali možnost finanční podpory šetrných způsobů hospodaření, sečení luk, výsadby původních dřevin a dalších opatření prováděných v souladu s plánem péče, která mimo CHKO není k dispozici.

Je možno získat finanční prostředky na hospodaření?

Ano, dle ustanovení § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v případě že vlastníku zemědělské půdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže, nebo nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá, vznikne nebo trvá v důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté tohoto zákona, včetně prováděcích právních předpisů nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě, a nebo z omezení vyplývajícího z opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny podle § 4 odst. 1 újma, má nárok na její finanční náhradu. Podmínky pro její poskytnutí jsou dány zákonem a výpočet výše této náhrady je upraven vyhláškami MŽP. Při soudních přezkumech nebyl tento způsob kompenzace újmy v důsledku respektování požadavků ochrany přírody zpochybněn, naopak, je vnímán jako naplnění požadavku kompenzace omezení ve veřejném zájmu, kterým je i ochrana přírody a krajiny, tím subjektem, v jehož prospěch je k danému omezení přistoupeno, v tomto případě státem. Vlastník pozemku má rovněž právo s ohledem na typ pozemku zažádat a čerpat finanční prostředky na hospodaření např. v rámci dotačního titulu AgroEnvi, Programu rozvoje venkova, který podporuje způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejích vlastností. Může se jednat například o různé termíny sečí či pastvy, zákaz hnojení, posuny seče, provádění mulčování, obnovu travních porostů, přísev travních porostů, regulace likvidace nedopasků atd. Žádosti o dotace přijímá a poskytuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.

http://www.dotace.nature.cz/

Omezilo nové vyhlášení CHKO pohyb lidí v krajině, sběr hub či lesních plodů?

Z titulu CHKO nevyplývá žádné omezení vstupu ani např. omezení sběru lesních plodů pro vlastní potřebu. Pokud je vstup do terénu regulován, je to z jiných důvodů (např. obora, národní přírodní rezervace), a tato omezení platila již dříve.

Byl nově omezen vjezd motorových vozidel z titulu CHKO?

Na celém území CHKO je ze zákona zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. Tento zákaz neplatí pro vozidla orgánů státní správy, vozidla potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu. Dlouhodobě užívané cesty, které nejsou místními komunikacemi, mohou být správou CHKO pro provoz dlouhodobě vyhrazeny a pak se na ně zákaz vjezdu nevztahuje. Provádění chemického posypu cest při zimní údržbě je povolováno v případě, kdy tato činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany CHKO nebo kdy převažuje jiný veřejný zájem nad zájmem ochrany, v daném případě se jedná o veřejný zájem bezpečnosti silničního provozu a sjízdnost nelze zajistit pluhováním a inertním posypem.

Jak bude ovlivněna stavební činnost?

Většina zastavěných či zastavitelných ploch je v rámci nové zonace zařazena do IV. zóny CHKO. V takovém případě, stejně jako v zastavěném území města není potřeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 44 zákona k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby a kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona. Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody je potřeba k povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům a k povolení některých činností či udělení souhlasů dle vodního zákona. Samotný zákaz umisťovat a povolovat nové stavby se vztahuje pouze na území I. zóny, na celé území CHKO se pak vztahuje zákaz stavět nové dálnice a sídelní útvary.

Jak je to s myslivostí?

Z důvodu vzniku CHKO není omezen stávající výkon práva myslivosti. O zřízení honitby rozhoduje orgán státní správy myslivosti (kterým není správa CHKO) na návrh vlastníka honebních pozemků.

Jak bude ovlivněna sportovní a rekreační činnost na území CHKO?

CHKO jsou území se zachovalými přírodními hodnotami. Činnost správy CHKO proto bude směřovat k usměrnění aktivit (např. vedení tras cyklostezek) v úzké spolupráci s obcemi tak, aby nedocházelo k ohrožení přírodně hodnotných lokalit a byly podporovány šetrné formy rekreace, turistiky a sportovních činností. Táboření na území CHKO je dle zákona možné jen na místech vyhrazených se souhlasem orgánu ochrany přírody. Pořádání automobilových a motocyklových soutěží je zakázáno, stejně jako v I. a II. zónách pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt