Půdní poměry

Půdy v CHKO Poodří

 

Půdní poměry jsou určeny poměry hydrogeologickými - geologickou stavbou, morfologií terénu a klimatickými podmínkami. Z tohoto hlediska je možno rozdělit oblast do dvou celků:

1. Oderská niva

Na aluviálních a nivních sedimentech v souvislosti se zvýšenou hladinou podzemní vody (glejový proces) se vyskytují zejména: nivní půdy glejové středně těžké, nivní půdy glejové těžké až velmi těžké, nivní půdy lehčí až středně těžké. V terénních depresích pak glejové půdy středně těžké až velmi těžké. Na tyto půdy jsou vázány trvalé travní porosty - vlhké louky a mokřadní společenstva charakteristická pro oblast CHKO Poodří .

2. Hlavní terasa Odry a jejích přítoků

Na dočasně zamokřených sprašových hlínách vznikly kvalitní hnědozemě oglejené, illimerizované půdy oglejené středně těžké, oglejené půdy středně těžké a hnědozemě oglejené středně těžké. Jedná se o vysoce produkční půdy, velmi hluboké, náročnější na zpracování. Vyznačují se poměrně dobrými fyziologickými vlastnostmi, které se projevují dobrým hospodařením s vláhou. Vodní režim mají periodicky promyvný. Jejich agronomická hodnota je velmi dobrá.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt