Zarząd PK Poodří >> Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava

Zarząd PK Poodří

Zarząd PK Poodří
sídlo: ul. 2. května 1, 742 13 Studénka
Studénka: 556 455 055, Ostrava: 596 133 673(4)
Studénka: 556 455 058, Ostrava: 596 133 020
email: poodri@nature.cz, ID DS: bv4dyv5

Zarząd PK Poodří

Jest to dobrze  zachowana terasa zalewowa rzeki Odry o ciekawej  mikrorzeźbie powstałej w jej rozwoju w okresie czwartorzędu a kształtowanej następnie wykorzystaniem gospodarczym po kolonizacji średniowiecznej w XIII oraz XIV wieku. Obszar jest typowy, a zarazem wyjątkowy, dzięki zachowanemu reżimowi wodnemu z corocznym zalewaniem rozległych części równiny zalewowej.  Cenny na skalę krajową jest meandrujący bieg Odry z systemem odnóg i bajorek o różnych głębokościach. Występuje tu zwarty, unikatowy kompleks łąk aluwialnych o powierzchni około 2300 ha.  Na terasie zalewowej rosną lasy łęgowe (z ponad  50 % reprezentacją dębu i jesionu w drzewostanie) i lasy dębowo-grabowe  oraz występują systemy stawów.

Obszar został w 1993 roku włączony do terenów mokradłowych  objętych Konwencją Ramsarską. Najcenniejsze tereny chronione są w mało-powierzchniowych obszarach (rezerwat Polanská niva, użytek ekologiczny Polanský les, użytek ekologiczny  Kotvice), inne są przygotowywane do włączenia. Obszar ten jest miejscem występowania wielu gatunków zagrożonych, przede wszystkim spośród flory i fauny wodnej oraz mokradłowej: kotewka orzech wodny, salwinia pływająca, jezierza mniejsza, pływacz zwyczajny, grzybieńczyk wodny, wiele gatunków płazów, ponad 300 gatunków ptaków oraz wydra europejska.

 

 

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1991
Rozloha: 82 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: NPR Polanská niva, PR Polanský les, PR Rákosina, PR Bažantula, PR Kotvice, PR Koryta, PR Bartošovický luh, PR Bařiny, PP Pusté nivy, PP Meandry staré Odry
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Poodří tato maloplošná zvláště chráněná území: NPR Kaluža, NPR Hůrka u Hranic, NPP Landek, NPP Odkryv v Kravařích, NPP Šipka a NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně.

Zarząd PK Poodří

Zarząd PK Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt